Ubuntu Nginx, Php 7.4 ve MongoDB Kurulumu

Ubuntu Nginx, Php 7.4 ve MongoDB Kurulumu
Time4VPS - VPS hosting in Europe

Ubuntu üzerinde Nginx, PHP ve MongoDB'nin kurulumu birkaç adımda tamamlanabilir. Ancak öncelikle, sisteminizde gerekli olan paketleri yüklemeniz gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

sudo apt update
sudo apt install nginx php7.4-fpm

Bu komutlar sisteminizde Nginx, PHP 7.4 yükler.

Sonra, Nginx'in PHP desteğini etkinleştirin. Bunun için, aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

sudo sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/' /etc/php/7.4/fpm/php.ini
sudo systemctl restart nginx

Bu komutlar, PHP'de cgi.fix_pathinfo değişkenini 0 yapar ve Nginx'i yeniden başlatır.

Sonra, Nginx'in PHP dosyalarını çalıştırması için bir yapılandırma dosyası oluşturun. Bunun için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Bu komutlar, default yapılandırma dosyasını oluşturur ve düzenleme moduna girer. Dosya içine aşağıdaki yapılandırmayı yapıştırın:

server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;

  root /var/www/html;
  index index.php index.html;

  server_name _;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
  }
}

Bu yapılandırma, Nginx'in PHP dosyalarını çalıştırmasını ve PHP dosyalarının /var/www/html dizininde olduğunu belirtir.

Son olarak MongoDB kurulumunu yapın.

curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add -
echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list
sudo apt update

sudo apt install mongodb-org
sudo systemctl start mongod.service

sudo systemctl enable mongod
Tarih: