Php WebSocket Örneği

Php WebSocket Örneği
Time4VPS - VPS hosting in Europe

WebSocket Nedir?

WebSocket, bir sunucu ile bir veya daha fazla istemci arasında düşük gecikmeli (veya hızlı), kalıcı bağlantılardır. AJAX  isteklerinden farklı olarak , WebSocket iki yönlüdür (push-pull), yani hem istemci hem de sunucu gerçek zamanlı olarak birbirini dinleyebilir ve değişikliklere yanıt verebilir.

Örnek Proje

Öncelikle ws.class.php dosyamızı oluşturalım

<?php
class WebSocketUser
{
  public $socket;
  public $id;
  public $headers = array();
  public $handshake = false;

  public $handlingPartialPacket = false;
  public $partialBuffer = "";

  public $sendingContinuous = false;
  public $partialMessage = "";

  public $hasSentClose = false;

  function __construct($id, $socket)
  {
    $this->id = $id;
    $this->socket = $socket;
  }
}

abstract class WebSocketServer
{
  protected $userClass = 'WebSocketUser';
  protected $maxBufferSize;
  protected $master;
  protected $sockets               = array();
  protected $users                = array();
  protected $heldMessages             = array();
  protected $interactive             = true;
  protected $headerOriginRequired         = false;
  protected $headerSecWebSocketProtocolRequired  = false;
  protected $headerSecWebSocketExtensionsRequired = false;

  function __construct($addr, $port, $bufferLength = 2048)
  {
    $this->maxBufferSize = $bufferLength;
    $this->master = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP) or die("Failed: socket_create()");
    socket_set_option($this->master, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1) or die("Failed: socket_option()");
    socket_bind($this->master, $addr, $port)           or die("Failed: socket_bind()");
    socket_listen($this->master, 20)                or die("Failed: socket_listen()");
    $this->sockets['m'] = $this->master;
    $this->stdout("Server started\nListening on: $addr:$port\nMaster socket: " . $this->master);
  }

  abstract protected function process($user, $message);
  abstract protected function connected($user);
  abstract protected function closed($user);

  protected function connecting($user)
  {
    //Kullanıcı bağlanmadan hemen önce
  }

  protected function send($user, $message)
  {
    if ($user->handshake) {
      $message = $this->frame($message, $user);
      $result = @socket_write($user->socket, $message, strlen($message));
    } else {
      $holdingMessage = array('user' => $user, 'message' => $message);
      $this->heldMessages[] = $holdingMessage;
    }
  }

  protected function tick()
  {
    // Periyodik olarak gerçekleşmesi gereken herhangi bir işlem için bu fonksiyonu kullanın.
  }

  protected function _tick()
  {
    foreach ($this->heldMessages as $key => $hm) {
      $found = false;
      foreach ($this->users as $currentUser) {
        if ($hm['user']->socket == $currentUser->socket) {
          $found = true;
          if ($currentUser->handshake) {
            unset($this->heldMessages[$key]);
            $this->send($currentUser, $hm['message']);
          }
        }
      }
      if (!$found) {
        unset($this->heldMessages[$key]);
      }
    }
  }

  public function run()
  {
    while (true) {
      if (empty($this->sockets)) {
        $this->sockets['m'] = $this->master;
      }
      $read = $this->sockets;
      $write = $except = null;
      $this->_tick();
      $this->tick();
      @socket_select($read, $write, $except, 1);
      foreach ($read as $socket) {
        if ($socket == $this->master) {
          $client = socket_accept($socket);
          if ($client < 0) {
            $this->stderr("Failed: socket_accept()");
            continue;
          } else {
            $this->connect($client);
            $this->stdout("Client connected. " . $client);
          }
        } else {
          $numBytes = @socket_recv($socket, $buffer, $this->maxBufferSize, 0);
          if ($numBytes === false) {
            $sockErrNo = socket_last_error($socket);
            switch ($sockErrNo) {
              case 102: // ENETRESET  -- Sıfırlama nedeniyle ağ bağlantısı kesildi
              case 103: // ECONNABORTED - Yazılım bağlantı kesilmesine neden oldu
              case 104: // ECONNRESET - Bağlantı eş tarafından sıfırlandı
              case 108: // ESHUTDOWN - Aktarım bitiş noktası kapatıldıktan sonra gönderilemiyor - soket kapatıldıktan sonra yazmaya çalışıyorsak, muhtemelen bizim tarafımızdan bir hata daha var. Muhtemelen kritik bir hata değil.
              case 110: // ETIMEDOUT - Bağlantı zaman aşımına uğradı
              case 111: // ECONNREFUSED - Bağlantı reddedildi - Dinlemediğimiz için bunu görmemeliyiz ... Hala kritik bir hata değil.
              case 112: // EHOSTDOWN - Sunucu çalışmıyor - Yine, bunu görmemeliyiz ve tekrar kritik olmamalı, çünkü bu sadece bir bağlantıdır ve hala / başkalarını dinlemek istiyoruz.
              case 113: // EHOSTUNREACH - Barınacak yol yok
              case 121: // EREMOTEIO - Rempte Girdi / Çıktı hatası - Sabit diskleri patladı.
              case 125: // ECANCELED - İşlem iptal edildi

                $this->stderr("Unusual disconnect on socket " . $socket);
                $this->disconnect($socket, true, $sockErrNo); //kendi uygulamasına sahip bir kişinin soketteki hata koşullarını kontrol etmek istemesi durumunda, hatayı silmeden önce bağlantıyı kesin.
                break;
              default:

                $this->stderr('Socket error: ' . socket_strerror($sockErrNo));
            }
          } elseif ($numBytes == 0) {
            $this->disconnect($socket);
            $this->stderr("Client disconnected. TCP connection lost: " . $socket);
          } else {
            $user = $this->getUserBySocket($socket);
            if (!$user->handshake) {
              $tmp = str_replace("\r", '', $buffer);
              if (strpos($tmp, "\n\n") === false) {
                continue;
              }
              $this->doHandshake($user, $buffer);
            } else {
              $this->split_packet($numBytes, $buffer, $user);
            }
          }
        }
      }
    }
  }

  protected function connect($socket)
  {
    $user = new $this->userClass(uniqid('u'), $socket);
    $this->users[$user->id] = $user;
    $this->sockets[$user->id] = $socket;
    $this->connecting($user);
  }

  protected function disconnect($socket, $triggerClosed = true, $sockErrNo = null)
  {
    $disconnectedUser = $this->getUserBySocket($socket);

    if ($disconnectedUser !== null) {
      unset($this->users[$disconnectedUser->id]);

      if (array_key_exists($disconnectedUser->id, $this->sockets)) {
        unset($this->sockets[$disconnectedUser->id]);
      }

      if (!is_null($sockErrNo)) {
        socket_clear_error($socket);
      }

      if ($triggerClosed) {
        $this->stdout("Client disconnected. " . $disconnectedUser->socket);
        $this->closed($disconnectedUser);
        socket_close($disconnectedUser->socket);
      } else {
        $message = $this->frame('', $disconnectedUser, 'close');
        @socket_write($disconnectedUser->socket, $message, strlen($message));
      }
    }
  }

  protected function doHandshake($user, $buffer)
  {
    $magicGUID = "258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11";
    $headers = array();
    $lines = explode("\n", $buffer);
    foreach ($lines as $line) {
      if (strpos($line, ":") !== false) {
        $header = explode(":", $line, 2);
        $headers[strtolower(trim($header[0]))] = trim($header[1]);
      } elseif (stripos($line, "get ") !== false) {
        preg_match("/GET (.*) HTTP/i", $buffer, $reqResource);
        $headers['get'] = trim($reqResource[1]);
      }
    }
    if (isset($headers['get'])) {
      $user->requestedResource = $headers['get'];
    } else {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 405 Method Not Allowed\r\n\r\n";
    }
    if (!isset($headers['host']) || !$this->checkHost($headers['host'])) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 400 Bad Request";
    }
    if (!isset($headers['upgrade']) || strtolower($headers['upgrade']) != 'websocket') {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 400 Bad Request";
    }
    if (!isset($headers['connection']) || strpos(strtolower($headers['connection']), 'upgrade') === FALSE) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 400 Bad Request";
    }
    if (!isset($headers['sec-websocket-key'])) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 400 Bad Request";
    } else {
    }
    if (!isset($headers['sec-websocket-version']) || strtolower($headers['sec-websocket-version']) != 13) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 426 Upgrade Required\r\nSec-WebSocketVersion: 13";
    }
    if (($this->headerOriginRequired && !isset($headers['origin'])) || ($this->headerOriginRequired && !$this->checkOrigin($headers['origin']))) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 403 Forbidden";
    }
    if (($this->headerSecWebSocketProtocolRequired && !isset($headers['sec-websocket-protocol'])) || ($this->headerSecWebSocketProtocolRequired && !$this->checkWebsocProtocol($headers['sec-websocket-protocol']))) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 400 Bad Request";
    }
    if (($this->headerSecWebSocketExtensionsRequired && !isset($headers['sec-websocket-extensions'])) || ($this->headerSecWebSocketExtensionsRequired && !$this->checkWebsocExtensions($headers['sec-websocket-extensions']))) {
      $handshakeResponse = "HTTP/1.1 400 Bad Request";
    }


    if (isset($handshakeResponse)) {
      socket_write($user->socket, $handshakeResponse, strlen($handshakeResponse));
      $this->disconnect($user->socket);
      return;
    }

    $user->headers = $headers;
    $user->handshake = $buffer;

    $webSocketKeyHash = sha1($headers['sec-websocket-key'] . $magicGUID);

    $rawToken = "";
    for ($i = 0; $i < 20; $i++) {
      $rawToken .= chr(hexdec(substr($webSocketKeyHash, $i * 2, 2)));
    }
    $handshakeToken = base64_encode($rawToken) . "\r\n";

    $subProtocol = (isset($headers['sec-websocket-protocol'])) ? $this->processProtocol($headers['sec-websocket-protocol']) : "";
    $extensions = (isset($headers['sec-websocket-extensions'])) ? $this->processExtensions($headers['sec-websocket-extensions']) : "";

    $handshakeResponse = "HTTP/1.1 101 Switching Protocols\r\nUpgrade: websocket\r\nConnection: Upgrade\r\nSec-WebSocket-Accept: $handshakeToken$subProtocol$extensions\r\n";
    socket_write($user->socket, $handshakeResponse, strlen($handshakeResponse));
    $this->connected($user);
  }

  protected function checkHost($hostName)
  {
    return true;
  }

  protected function checkOrigin($origin)
  {
    return true;
  }

  protected function checkWebsocProtocol($protocol)
  {
    return true;
  }

  protected function checkWebsocExtensions($extensions)
  {
    return true;
  }

  protected function processProtocol($protocol)
  {
    return "";
  }

  protected function processExtensions($extensions)
  {
    return "";
  }

  protected function getUserBySocket($socket)
  {
    foreach ($this->users as $user) {
      if ($user->socket == $socket) {
        return $user;
      }
    }
    return null;
  }

  public function stdout($message)
  {
    if ($this->interactive) {
      echo "$message\n";
    }
  }

  public function stderr($message)
  {
    if ($this->interactive) {
      echo "$message\n";
    }
  }

  protected function frame($message, $user, $messageType = 'text', $messageContinues = false)
  {
    switch ($messageType) {
      case 'continuous':
        $b1 = 0;
        break;
      case 'text':
        $b1 = ($user->sendingContinuous) ? 0 : 1;
        break;
      case 'binary':
        $b1 = ($user->sendingContinuous) ? 0 : 2;
        break;
      case 'close':
        $b1 = 8;
        break;
      case 'ping':
        $b1 = 9;
        break;
      case 'pong':
        $b1 = 10;
        break;
    }
    if ($messageContinues) {
      $user->sendingContinuous = true;
    } else {
      $b1 += 128;
      $user->sendingContinuous = false;
    }

    $length = strlen($message);
    $lengthField = "";
    if ($length < 126) {
      $b2 = $length;
    } elseif ($length < 65536) {
      $b2 = 126;
      $hexLength = dechex($length);
      if (strlen($hexLength) % 2 == 1) {
        $hexLength = '0' . $hexLength;
      }
      $n = strlen($hexLength) - 2;

      for ($i = $n; $i >= 0; $i = $i - 2) {
        $lengthField = chr(hexdec(substr($hexLength, $i, 2))) . $lengthField;
      }
      while (strlen($lengthField) < 2) {
        $lengthField = chr(0) . $lengthField;
      }
    } else {
      $b2 = 127;
      $hexLength = dechex($length);
      if (strlen($hexLength) % 2 == 1) {
        $hexLength = '0' . $hexLength;
      }
      $n = strlen($hexLength) - 2;

      for ($i = $n; $i >= 0; $i = $i - 2) {
        $lengthField = chr(hexdec(substr($hexLength, $i, 2))) . $lengthField;
      }
      while (strlen($lengthField) < 8) {
        $lengthField = chr(0) . $lengthField;
      }
    }

    return chr($b1) . chr($b2) . $lengthField . $message;
  }

  protected function split_packet($length, $packet, $user)
  {
    if ($user->handlingPartialPacket) {
      $packet = $user->partialBuffer . $packet;
      $user->handlingPartialPacket = false;
      $length = strlen($packet);
    }
    $fullpacket = $packet;
    $frame_pos = 0;
    $frame_id = 1;

    while ($frame_pos < $length) {
      $headers = $this->extractHeaders($packet);
      $headers_size = $this->calcoffset($headers);
      $framesize = $headers['length'] + $headers_size;

      $frame = substr($fullpacket, $frame_pos, $framesize);

      if (($message = $this->deframe($frame, $user, $headers)) !== FALSE) {
        if ($user->hasSentClose) {
          $this->disconnect($user->socket);
        } else {
          if ((preg_match('//u', $message)) || ($headers['opcode'] == 2)) {
            $this->process($user, $message);
          } else {
            $this->stderr("not UTF-8\n");
          }
        }
      }
      $frame_pos += $framesize;
      $packet = substr($fullpacket, $frame_pos);
      $frame_id++;
    }
  }

  protected function calcoffset($headers)
  {
    $offset = 2;
    if ($headers['hasmask']) {
      $offset += 4;
    }
    if ($headers['length'] > 65535) {
      $offset += 8;
    } elseif ($headers['length'] > 125) {
      $offset += 2;
    }
    return $offset;
  }

  protected function deframe($message, &$user)
  {
    $headers = $this->extractHeaders($message);
    $pongReply = false;
    $willClose = false;
    switch ($headers['opcode']) {
      case 0:
      case 1:
      case 2:
        break;
      case 8:
        $user->hasSentClose = true;
        return "";
      case 9:
        $pongReply = true;
      case 10:
        break;
      default:
        $willClose = true;
        break;
    }

    if ($this->checkRSVBits($headers, $user)) {
      return false;
    }

    if ($willClose) {
      return false;
    }

    $payload = $user->partialMessage . $this->extractPayload($message, $headers);

    if ($pongReply) {
      $reply = $this->frame($payload, $user, 'pong');
      socket_write($user->socket, $reply, strlen($reply));
      return false;
    }
    if ($headers['length'] > strlen($this->applyMask($headers, $payload))) {
      $user->handlingPartialPacket = true;
      $user->partialBuffer = $message;
      return false;
    }

    $payload = $this->applyMask($headers, $payload);

    if ($headers['fin']) {
      $user->partialMessage = "";
      return $payload;
    }
    $user->partialMessage = $payload;
    return false;
  }

  protected function extractHeaders($message)
  {
    $header = array(
      'fin'   => $message[0] & chr(128),
      'rsv1'  => $message[0] & chr(64),
      'rsv2'  => $message[0] & chr(32),
      'rsv3'  => $message[0] & chr(16),
      'opcode' => ord($message[0]) & 15,
      'hasmask' => $message[1] & chr(128),
      'length' => 0,
      'mask'  => ""
    );
    $header['length'] = (ord($message[1]) >= 128) ? ord($message[1]) - 128 : ord($message[1]);

    if ($header['length'] == 126) {
      if ($header['hasmask']) {
        $header['mask'] = $message[4] . $message[5] . $message[6] . $message[7];
      }
      $header['length'] = ord($message[2]) * 256
        + ord($message[3]);
    } elseif ($header['length'] == 127) {
      if ($header['hasmask']) {
        $header['mask'] = $message[10] . $message[11] . $message[12] . $message[13];
      }
      $header['length'] = ord($message[2]) * 65536 * 65536 * 65536 * 256
        + ord($message[3]) * 65536 * 65536 * 65536
        + ord($message[4]) * 65536 * 65536 * 256
        + ord($message[5]) * 65536 * 65536
        + ord($message[6]) * 65536 * 256
        + ord($message[7]) * 65536
        + ord($message[8]) * 256
        + ord($message[9]);
    } elseif ($header['hasmask']) {
      $header['mask'] = $message[2] . $message[3] . $message[4] . $message[5];
    }
    return $header;
  }

  protected function extractPayload($message, $headers)
  {
    $offset = 2;
    if ($headers['hasmask']) {
      $offset += 4;
    }
    if ($headers['length'] > 65535) {
      $offset += 8;
    } elseif ($headers['length'] > 125) {
      $offset += 2;
    }
    return substr($message, $offset);
  }

  protected function applyMask($headers, $payload)
  {
    $effectiveMask = "";
    if ($headers['hasmask']) {
      $mask = $headers['mask'];
    } else {
      return $payload;
    }

    while (strlen($effectiveMask) < strlen($payload)) {
      $effectiveMask .= $mask;
    }
    while (strlen($effectiveMask) > strlen($payload)) {
      $effectiveMask = substr($effectiveMask, 0, -1);
    }
    return $effectiveMask ^ $payload;
  }
  protected function checkRSVBits($headers, $user)
  {
    if (ord($headers['rsv1']) + ord($headers['rsv2']) + ord($headers['rsv3']) > 0) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  protected function strtohex($str)
  {
    $strout = "";
    for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
      $strout .= (ord($str[$i]) < 16) ? "0" . dechex(ord($str[$i])) : dechex(ord($str[$i]));
      $strout .= " ";
      if ($i % 32 == 7) {
        $strout .= ": ";
      }
      if ($i % 32 == 15) {
        $strout .= ": ";
      }
      if ($i % 32 == 23) {
        $strout .= ": ";
      }
      if ($i % 32 == 31) {
        $strout .= "\n";
      }
    }
    return $strout . "\n";
  }

  protected function printHeaders($headers)
  {
    echo "Array\n(\n";
    foreach ($headers as $key => $value) {
      if ($key == 'length' || $key == 'opcode') {
        echo "\t[$key] => $value\n\n";
      } else {
        echo "\t[$key] => " . $this->strtohex($value) . "\n";
      }
    }
    echo ")\n";
  }
}

Şimdi server.php dosyamızı oluşturuyoruz

#!/usr/bin/env php
<?php
require_once('./ws.class.php');

class Server extends WebSocketServer
{
  protected function process($user, $message)
  {
    $message = json_decode($message);
    switch ($message->command) {
      case 'selamver':
        $this->send($user, json_encode(array("command" => "selamver", "message" => "Merhaba")));
        break;
      case 'adinisor':
        $this->send($user, json_encode(array("command" => "adinisoyle", "message" => "Benim adım websocket!")));
        break;
    }
  }

  protected function connected($user)
  {
    //Kullanıcılar bağlandığı zaman çalışacak fonksiyon
  }

  protected function closed($user)
  {
    // Kullanıcı bağlantısı sonlandığı zaman çalışacak fonksiyon
  }
}

$echo = new Server("0.0.0.0", "9000");

try {
  $echo->run();
} catch (Exception $e) {
  $echo->stdout($e->getMessage());
}

Şimdi ssh ile sunucumuza bağlanıp aşağıdaki komudu çalıştıracağız

php server.php

Şimdi Javascript ile WebSocketimize bağlanmak için aşağıdaki kodları kullanıyoruz

var socket;

function init() {
  var host = "ws://sunucuipadresi:9000";
  try {
    socket = new WebSocket(host);
    console.log('WebSocket - status ' + socket.readyState);
    socket.onopen = function (msg) {
      run();
    };
    socket.onmessage = function (msg) {
      var message = JSON.parse(msg.data);
      console.log(message);
    };
    socket.onclose = function (msg) {
      console.log("Disconnected - status " + this.readyState);
    };
    socket.onerror = function (msg) {
      reconnect();
    };
  } catch (ex) {
    console.log(ex);
  }
}

function run() {
  socket.send(JSON.stringify({
    "command": "selamver"
  }));
  setTimeout(() => {
    socket.send(JSON.stringify({
      "command": "adinisor"
    }));
  }, 2000);
}

function quit() {
  if (socket != null) {
    log("Goodbye!");
    socket.close();
    socket = null;
  }
}

function reconnect() {
  quit();
  init();
}
Tarih: